#38 Nejsou PZ v rozporu s environmentální filosofií (jak je například popsáno v „hlubinné ekologii“)?

Ne. Z mnoha zodpovězených otázek v tomto FAQ a při pročtení knih uvedených v otázce #92 by mělo být zřejmé, že filosofie a cíle HPZ jsou komplementární s cíli mainstreamového environmentálního hnutí. Michael W. Fox vidí PZ a environmentalismus jako dva aspekty diskuze, která spojuje zájem na právech jednotlivců (lidských a nelidských) se zájmy na integritě biosféry.

Někdo by mohl tvrdit, že morálka založená na individuálních právech musí být nezbytně protichůdná k holistickým environmentálním pohledům; např. nedotknutelnost biosféry. Nicméně může být vytvořena environmentální etika, která přisuzuje určitou formu práv všem jedincům; včetně těch neživých. Taková etika by prokázáním respektu jednotlivcům, kteří tvoří biosféru, prokázala respekt i biosféře jako celku, a tak dosáhla cílů holistického environmentalismu. Je jasné, že postoj práv nemusí být nutně v rozporu s holistickým postojem.

S přihlédnutím ke konceptu hlubinné ekologie a tvrzení, že se negativně odráží na PZ, Fox věří, že taková tvrzení jsou neopodstatněná. Následující text je výtažkem z „Nehumánní společnost“ od Michaela W. Foxe. –DG

Hlubinní ekologové podporují filosofii zachování přirozeného výskytu a diverzity rostlin a zvířat v přírodních ekosystémech… Hlubinní ekologové by se měli postavit industrializovanému, neudržitelnému vykořisťování divoké přírody, protože… je v podstatě ekologicky nerozumné, protože favorizováním určitých druhů před jinými se populace znerovnovážní a vyhynutí nežádoucích druhů se stane nevyhnutelným.

Ve své knize „Hlubinná ekologie“ spílají autoři Bill Devall a George Sessions… filosofovi za práva zvířat Tomu Reganovi, který spolu s dalšími stejného názoru „vyjádřil obavy, že holistická ekologická etika… ústí v určitý druh totalitářství nebo ekologického fašismu“… Nicméně v příloze naznačuje George Sessions, že filosofové musí pracovat na netotalitních řešení… a že „se vší pravděpodobností to bude vyžadovat určitý druh holistické ekologické etiky, v které bude respektována integrita všech jedinců (lidských a nelidských)“.

Je ironií, že přestože jsou autoři tak kritičtí k hnutí za práva zvířat, citují Arneho Naesse (… pravděpodobně zakladatele hnutí hlubinné ekologie)… Naess například uvádí: „Intuice biocentrické rovnosti říká, že všechny věci v biosféře mají rovné právo žít a kvést a dosáhnout svých vlastních forem rozvoje a seberealizace…“ –Michael W. Fox (viceprezident HSUS)

VIZ TAKÉ: #28, #59

Zpět na Argumenty z biologie

This entry was posted in Práva zvířat FAQ. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Archives